Disclaimer en voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan de samenstelling van de website www.shedesigns.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan SHE Designs for kids niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. SHE Designs for kids aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

SHE Designs for kids kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SHE Designs for kids behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SHE Designs for kids.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SHE Designs for kids nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Het is mogelijk om reacties achter te laten op delen van de website. SHE Designs for kids behoudt zich het recht voor de reacties te controleren op taal- en stijlfouten en deze zo nodig te redigeren of weigeren indien ze in strijdt zijn met algemene normen en waarden van fatsoen. 

Beweringen en meningen, geuit door bezoekers van de site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van SHE Designs for kids. SHE Designs for kids kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

 Beeld-, merk- en auteursrecht

SHE Designs for kids gebruikt naast eigen beeldmateriaal ook beeldmateriaal van derden, bronvermelding is hier een belangrijk onderdeel van. Mocht jij menen een recht te bezitten op een beeld op de website en staat je naam niet vermeldt, neem dan contact met ons op zodat de juiste bronvermelding geplaatst kan worden. SHE Designs for kids draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel verbonden zouden kunnen zijn aan beeld-, merk- en auteursrecht op materiaal met betrekking tot derden. 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten van SHE Designs for kids en het logo van SHE Designs for kids liggen bij SHE Designs for kids. SHE Designs for kids behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SHE Designs for kids, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten anders aangegeven is. 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHE Designs for kids  is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Akkoord en wijzigen voorwaarden en disclaimer

SHE Designs for kids behoudt zich het recht voor haar disclaimer en voorwaarden aan te passen. Door het gebruik maken van deze website ga je automatisch akkoord met de meest recente disclaimer en voorwaarden.